Trestné oznámenie na Matoviča a jeho vládu

Člen  politickej strany Vlasť Ing. Juraj Krajčík  na základe veľkého počtu žiadostí zúfalých ľudí včera pripravili trestné oznámenie na I. Matoviča a spol., pre podozrenie zo spáchania viacerých trestných činov v období núdzového stavu. Dnes ho osobne pán Krajčík podal na Generálnu prokuratúru. Pre všetkých záujemcov, ktorí by sa tiež rozhodli konať, pripájame znenie pre skopírovanie a následné doplnenie osobných údajov. Podať to môžete na podateľni každej Okresnej alebo Krajskej prokuratúre, alebo na hocijakom Obvodnom oddelení policajného zboru. Samozrejme si nezabudnite urobiť rovnopis a dať si ho oraziť, aby Ste mali dôkaz, že sa tak stalo. Následne Vás príslušný orgán musí do 30 dní informovať ako s Vaším podaním naložil. Prajem Vám Veľa štastia Priatelia. Spolu ich zastavíme!!!
Meno, priezvisko, titul, adresa TP, e-mail, tel. číslo
________________________________________________________________________________
Okresná/Krajská/Generálna prokuratúra/Oddelenie policajného zboru
Adresa…..
V (Bratislave) dňa …11.2020
Vec: Oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že boli spáchané trestné činy:
1) Nátlaku, podľa § 192 ods. 1), 4) písm. d) Trestného zákona
2) Zneužitia právomocí verejného činiteľa, podľa § 326 ods. 1), pism. a),b),c)
3) Prípadne i iných trestných činov, ktorých formálne znaky podľa Vašich zistení mohli spáchať.
Dolupodpísaný …………meno priezvisko (ďalej ako „oznamovateľ“), podávam oznámenie o skutočnostiach nasvedčujúcich, že došlo k spáchaniu trestnému činu Nátlaku podľa § 192 ods. 1), 4) písm. d) Trestného zákona, ktorého sa mal dopustiť Igor Matovič, toho času predseda Vlády SR, vláda SR a hlavný hygienik SR ako organizovaná skupina počas trvania núdzového stavu v období od 22.10.2020 do 1.11.2020. Domnievam sa, že skutková podstata tohoto trestného činu bola naplnená tým, že Igor Matovič ako predseda vlády SR spolu s vládou SR, konkrétne Richardom Sulíkom, Veronikou Remišovou, Štefanom Holým, Eduardom Hegerom, Andrejom Doležalom, Jánom Mičovským, Romanom Mikulecom, Jaroslavom Naďom, Máriou Kolíkovou, Ivanom Korčokom, Milanom Krajniakom, Jánom Budajom, Branislavom Gröhlingom, Natáliou Milanovou, Marekom Krajčím a hlavným hygienikom SR Jánom Mikasom, ako organizovaná skupina, počas trvania núdzového stavu, vyvíjali hrubý psychický nátlak na občanov SR, že ak sa nepôjdu dobrovoľne testovať na prítomnosť vírusu COVID-19 v období 31.10.2020 do 1.11.2020 v čase od 7:00 do 22:00 hod., bude im obmedzená Ústavou SR garantovaná základná zdravotná starostlivosť a že od 2.11.2020 bez potvrdenia o negatívnom teste, nebudú môcť nastúpiť do zamestnania a ich deti do škôl. Ďalej, táto organizovaná skupina nabádala vyhláškou prevádzkovateľov maloobchodov, aby bez potvrdenia o negatívnom teste nevpustili nikoho do svojich prevádzok.
Nepochybujem o tom, že sa táto organizovaná skupina dopustila v súbehu už hore uvedeného trestného činu nátlaku podľa § 192 ods. 1), 4) písm. d) Trestného zákona aj ďalšieho trestného činu a to trestného činu Zneužitia právomocí verejného činiteľa a to podľa § 326 ods. 1), pism. a),b),c), tiež v čase vyhlásenia a trvania núdzového stavu. Som presvedčený, že skutková podstata tohto trestného činu bola naplnená tým, že evidentne v rozpore s ústavným zákonom č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu i v čase núdzového stavu, ktorý má prednosť pred zákonmi (§ 5 ods. 4) „V čase núdzového stavu môže iba prezident SR na návrh vlády (písm. a) nariadiť výkon mimoriadnej služby profesionálnym vojakom).
Toto oznámenie podávam za účelom preverenia, či vyššie uvedené skutočnosti a konanie podozrivých Igora Matoviča, toho času predsedu Vlády Slovenskej republiky a horeuvedenej organizovanej skupiny, nie je v rozpore s právnym poriadkom Slovenskej republiky a či ich konanie nezakladá trestnoprávnu zodpovednosť v zmysle slovenských právnych predpisov, nakoľko vyššie uvedené skutočnosti nasvedčujú tomu, že mohlo dôjsť k spáchaniu trestných činov:
1) Nátlaku, podľa § 192 ods. 1), 4) písm. d) Trestného zákona
2) Zneužitia právomocí verejného činiteľa a to podľa § 326 ods. 1), pism. a),b),c), obidva trestné činy spáchané v čase vyhlásenia a trvania núdzového stavu.
3) Prípadne i iných trestných činov, ktorých formálne znaky podľa Vašich zistení mohli spáchať.
Zároveň žiadam, aby orgány činné v trestnom konaní za účelom zistenia skutkového stavu postupovali v súlade s § 2 ods. 10 Trestného poriadku a aby som o postupe orgánov činných v trestnom konaní bol v zmysle § 197 ods. 3 a § 198 ods. 1 Trestného poriadku, informovaný.
S úctou
—————————————-
meno priezvisko
Prílohy: