Zdravotné poisťovne

Bude presadzovať, aby zdravotné poisťovne používali zo zákona vybraté prostriedky od obyvateľov len na účel, na ktorý ich získali, t.j. na zdravotnú starostlivosť. Zaväzujeme sa zaviesť také legislatívne a organizačné opatrenia, aby nedochádzalo k neefektívnemu nakladaniu prostriedkov určených zo zákona na zdravotnú starostlivosť. Budeme presadzovať, aby za tú istú službu dostali jednotliví poskytovatelia rovnakú platbu, t.j. vytvoríme fixné platby za jednotlivé služby. V súčasnosti je možné za to isté preplácať až niekoľkonásobne odlišné sumy, čím dochádza k „tunelovaniu“ zdrojov učených pre pacientov. Navyše, dnes je možné, aby poisťovne svojvoľne uprednostňovali jednotlivých poskytovateľov, najmä tých, ktorých majitelia poisťovní vlastnia.