Naše riešenia

8 konkrétnych opatrení na zásadné skvalitnenie Slovenského zdravotníctva, ktoré zabránia zbytočným úmrtiam. Odvrátiteľných úmrtí je na Slovensku až 11000 ročne a to treba zastaviť.

Občan

Občan musí byť na prvom mieste, jeho práva sú posvätné. Na druhej strane vytvoríme systém, aby sa verejné prostriedky vynakladali účelne, t.j. aby nedochádzalo ku zneužívaniu zdravotnej starostlivosti zo strany špekulantov na jednej strane, ani zo strany poskytovateľov, farmaceutických firiem a ďalších za účelom obohatenia sa.

Zdravotnícki pracovníci

Vážime si všetky kategórie zdravotníckych pracovníkov. Budeme zavádzať také opatrenia do spôsobu financovania, aby zostalo dostatok prostriedkov aj na primerané odmeňovanie zdravotníckych pracovníkov. Na druhej strane vytvoríme podmienky pre kvalitatívny rast a vzdelávanie zdravotníkov. Podporíme úpravu systému vzdelávania tak, aby nedochádzalo k výpadkom niektorých špecializácií potrebných na správne a komplexné poskytovanie zdravotnej starostlivosti, ako sú napr. praktickí lekári, zdravotné sestry a ďalší.

Poskytovatelia zdravotnej starostlivosti

Budeme presadzovať spravodlivú a účelnú distribúciu verejných zdrojov do jednotlivých segmentov zdravotnej starostlivosti, aby nedochádzalo na jednej strane k neprimeraným ziskom, a na druhej strane k nedofinancovaniu. V súčasnosti sa príliš veľa prostriedkov míňa napr. na lieky a vyšetrovacie zložky, na druhej strane sú finančne podvyživené najmä nemocnice.

Zdravotné poistenie

Bude presadzovať, aby zdravotné poisťovne používali zo zákona vybraté prostriedky od obyvateľov len na účel, na ktorý ich získali, t.j. na zdravotnú starostlivosť. Zaväzujeme sa zaviesť také legislatívne a organizačné opatrenia, aby nedochádzalo k neefektívnemu nakladaniu prostriedkov určených zo zákona na zdravotnú starostlivosť. Budeme presadzovať, aby za tú istú službu dostali jednotliví poskytovatelia rovnakú platbu, t.j. vytvoríme fixné platby za jednotlivé služby. V súčasnosti je možné za to isté preplácať až niekoľkonásobne odlišné sumy, čím dochádza k „tunelovaniu“ zdrojov učených pre pacientov. Navyše, dnes je možné, aby poisťovne svojvoľne uprednostňovali jednotlivých poskytovateľov, najmä tých, ktorých majitelia poisťovní vlastnia.

Kvalita zdravotnej starostlivosti.

Budeme presadzovať také opatrenia, aby sa na celom území Slovenskej republiky poskytovala zdravotná starostlivosť bola garantovaná štandardná kvalita. Chceme to dosiahnuť najmä zavedením štandardných diagnostických a liečebných postupov, avšak odlišnou stratégiou, ako sa vypracovávajú v súčasnosti – tie sú komplikované a v praxi nepoužiteľné. Zavedieme aj certifikáciu činností pre poskytovateľov, aby nedochádzalo k poškodeniu pacientov neodbornými zásahmi. Vysoká kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti je nevyhnutnou podmienkou pre spokojnosť a dôveru občanov voči politike štátu.

Lieková politika

Plánujeme zaviesť také kroky, aby boli pre občanov dostupné lieky bez doplatkov pre všetky závažnejšie ochorenia. Na druhej strane obmedzíme preplácanie liekov, ktoré nemajú dokázanú účinnosť podľa klinických štúdií zodpovedajúcich tzv. medicíne založenej na dôkazoch.

Verejné zdravotníctvo

V oblasti verejného zdravotníctva budeme podporovať vypracovanie strategických materiálov národných programov podpory zdravia v najdôležitejších oblastiach, ako sú starostlivosť o deti a mladistvých, starostlivosť o ženy, o seniorov, o onkologických pacientov a o ďalšie najviac ohrozené skupiny obyvateľstva.

Informatizácia zdravotníctva

Zavedenie adekvátnych informačných systémov je jednou zo základných podmienok ku zvýšeniu kvality poskytovanej zdravotnej starostlivosti, ako aj ku vyššej efektivite pri nakladaní s verejnými prostriedkami určenými na zdravotníctvo. Prehodnotíme systém eHealth, ktorý dnes je postavený na zlých základoch a vo svojej podstate je neúčinný a nepoužiteľný.

Bič na politikov!

Politici a funkcionári štátu musia za svoje rozhodnutia ručiť celým svojím majetkom.

Prekladáme návrh o Hmotnej zodpovednosti politikov a štátnych úradníkov, o ktorom sa už nesmelo kde-tu hovorilo, ale nikto za ostatných 30 rokov nenabral politickú silu a odvahu ho aj účinne presadiť. Strana VLASŤ verejne vyhlasuje, že ak získame potrebnú dôveru voličov, urobíme všetko pre to, aby sme takýto zákon zaviedli.

Viac sa dočítate v článku Bič na politikov!

Odpolitizovanie slovenskej justície a návrat práva a spravodlivosti

Strana VLASŤ vyhlasuje program „Úplné odpolitizovanie slovenského justičného systému“. Len nulová tolerancia politiky v slovenskej justícii zabráni tomu, čo sa na Slovensku deje. Navrhujeme týchto 5 konkrétnych systémových zmien:

Priama voľba Generálneho prokurátora

Navrhujeme, aby Generálneho prokurátora už nevolil parlament so všetkým tým cirkusom politickej voľby a korupcie. Prax ukázala, že tento princíp zlyhal na celej čiare. Navrhujeme, aby po novom GP volili prokurátori medzi sebou, a to na základe skúseností, odborných a morálnych predpokladov. Som skalopevne presvedčený, že prokurátori by medzi sebou dokázali vybrať silnú odbornú a morálnu autoritu. Prokurátori a prokurátorky by si nikdy nezvolili takú figúru ako je Trnka alebo jeho spolupáchateľa, akým je Čižnár. Prokurátori a prokurátorky totiž vedia, že politicky dosadená bábka im komplikuje prácu a znemožňuje stíhať gaunerov, zločincov a vrahov. Len takto vznikne a dodrží sa nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do prokuratúry. Takéto niečo by nikdy nepripustili strany, ktoré doteraz mali vplyv na zvolenie osoby Generálneho prokurátora.

Zmena modelu výberu policajného prezidenta

Dnes sa policajný prezident volí cez výberové konanie, vypočutie kandidátov vo Výbore pre obranu bezpečnosť a na základe odporučenia výboru ho vymenuje minister vnútra. Celý tento proces je v rukách politikov. Navrhujeme, aby policajného prezidenta menoval prezident alebo prezidentka  SR na 7 ročné obdobie – a to pre vyváženie vzájomných vplyvov a tlakov výkonnej moci štátu a aj preto, že prezident alebo prezidentka  SR je priamo volená občanmi našej vlasti. Len takto vznikne a dodrží sa nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do polície. Pri konečnom menovaní policajného prezidenta prezidentom republiky by nikdy nevznikla kaliňákovsko-lipšicovská polícia.

Úplná reforma Ústavného súdu

Od samého začiatku svojho fungovania sa na Ústavný súd dostávajú „tí správni ľudia“, ktorých politická kasta považuje za „svojich“ ľudí. Videli sme to v minulosti a videli sme to aj teraz pri nekonečnej smutnohre na voľbu sudcov ÚS. ÚS by sa mal zmeniť na Najvyššie ústavné kolégium Najvyššieho súdu, tak ako to v modeli Supreme Court úspešne funguje v tradičných a rešpektovaných demokraciách vo svete. Zabezpečilo by sa tým úplné odpolitizovanie voľby sudcov ÚS – volila by ich Súdna rada s vyváženým zastúpením. Súdna rada by si dala záležať na tom, aby sa sudcami ÚS stali elitní sudcovia a prokurátori, advokáti a profesori práva, ktorí právu excelentne rozumejú a sú zárukou nestrannosti. Na ÚS by sa teda nedostali bezvýznamní absolventi práva, ktorí sa ani ústavnému právu nikdy nevenovali a celkom určite by sa tam nedostali korupčné figúrky, ktoré si síce vedia obliecť talár, ale spravodlivosť im nič nehovorí. Touto reformou by sa súčasne zabezpečilo zjednotenie judikatúr Najvyššieho súdu a ÚS. Pre laika táto téma znie nezaujímavo, ale protichodnosť  rozhodovania oboch inštitúcií je jedným z hlavných dôvodov problémového fungovania slovenského justičného systému. Politická kasta toto nikdy neriešila. Viete prečo? Lebo nefunkčnosť justičného systému jej životne vyhovuje v kradnutí a zločinoch. Len touto reformou vznikne a dodrží sa nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty do Ústavného súdu. O ústave a zákonnosti už nikdy nebudú rozhodovať politickou kastou vybrané bezcharakterné figúry.

Výber a prípravu nových sudcov cez inštitút justičného čakateľa

Navrhujeme posilnenie postavenia predsedov súdov OS a KS, ktorých nebude menovať politik. Navrhujeme nepolitické disciplinárne senáty. Potrebujeme oslabenie vplyvu politikov na rozhodovacie procesy v Súdnej rade. To znamená, že vyberať sudcov nebudú politické výberové komisie (ich kreácia je dnes reálne v rozhodujúcej miere v rukách ministra spravodlivosti, resp. štátneho tajomníka.) Zodpovednosť za výchovu, prípravu ako aj kvalifikačno-odbornú úroveň dostanú cez už známy a rokmi osvedčený inštitút justičného čakateľa preberú najstarší sudcovia na okresných súdov. Takto vybraných adeptov na sudcovské povolanie po absolvovaní justičnej skúšky na Justičnej akadémii predloží odpolitizovaná Súdna rada na menovanie prezidentovi republiky. Predseda súdu je na posmech ako riadiaci prvok, lebo plní politické požiadavky, keďže je menovaný ministrom -politikom. Odpolitizovaná Súdna rada bude preto vyberať a menovať predsedov OS a KS, ktorí budú odbornou a prirodzenou autoritou u podriadených sudcov. Zároveň je potrebné  posilnenie právomoci predsedu. Disciplinárne senáty budú stabilné a zložené s emeritných sudcov krajských a najvyššieho súdu a emeritných prokurátorov GP a krajských prokuratúr. 15 členov Súdnej rady zvolia sudcovia a 3 vymenuje prezident republiky.

Odstránenie vzájomne si odporujúcich zákonov

Politická kasta u nás roky zámerne produkuje nekvalitné zákony, ktoré pripúšťajú niekoľko rôznych výkladov. Zákony tu 30 rokov prijímal Bugár, Lipšic a Smer. Chaotické a odporujúce si zákony a zákony s nejednoznačným výkladom prijímali naschvál – aby  sa dali vybraní ľudia vždy vyhlásiť za nevinných a aby mohli naďalej páchať zločiny a kradnúť. Strana VLASŤ urobí poriadok v zákonoch. Už nebudú prijímané chaotické a zámerne nejednoznačné zákony pomáhajúce zločincom a skorumpovanej politickej kaste. Je to projekt na dlhý čas, ale Slovensko ho musí riešiť pokiaľ nechceme, aby štát zanikol. Áno, dnes ide o samotnú existenciu Slovenska, našej vlasti!

Nami navrhované opatrenia sú veľkými zmenami, na ktoré sa doteraz neodhodlal nikto zo slovenskej politickej kasty. My sa však do toho musíme pustiť. Program odpolitizovania slovenskej justície a návratu práva do nej je zásadným koncepčným krokom, ako chce strana VLASŤ konkrétne riešiť katastrofálnu situáciu v slovenskom justičnom systéme, ktorý potrebuje vrátiť stratenú dôveru.

Dôveru, ktorú pošliapali skorumpovaní politici, politická kasta, ktorá slovenskú justíciu cielene spolitizovala, aby tu politici a ich mafiánski mecenáši mohli beztrestne kradnúť a páchať zločiny. Odpolitizovanie justície a nulová tolerancia voči zásahom politickej kasty je základným predpokladom očistenia našej spoločnosti od korupčníkov, podvodníkov, hochštaplerov, kočnerov, bašternákov a kiskov. Ak bude dobre fungovať justícia, zlepší sa život každého z nás. Urobme to pre našu VLASŤ!