Zásady spracovania osobných údajov

1. PREVÁDZKOVATEĽ

Prevádzkovateľom
Vami poskytnutých osobných údajov, tzn. subjekt, ktorý rozhoduje o cieľoch, účeloch a spôsoboch spracovávania Vašich osobných údajov, je politická strana VLASŤ, IČO: 42257344, Sídlo: Miletičova 21, 821 08 Bratislava (ďalej len: „VLASŤ“). Uvedenie údajov je dobrovoľné, avšak je nevyhnutné pre potreby zasielania správ s politickým obsahom, o ktoré môžete mať záujem.

V akejkoľvek záležitosti ohľadom ochrany Vášho súkromia a spracovania Vašich osobných údajov môžete VLASŤ kontaktovať na adrese: kontakt@stranavlast.sk telefonicky na čísle: +421 940 220 929 alebo poštou na adrese Miletičova 21, 821 08 Bratislava.

Na účely zasielania správ s politickým obsahom, o ktoré ste prejavili záujem, je nevyhnutné, aby sme spracúvali Vaše osobné údaje, a to v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje Smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov v platnom znení (ďalej len „Zákon“).

Účelom týchto zásad je zabezpečenie uplatnenia primeraných technických a organizačných opatrení pre spracovanie osobných údajov, ktoré sme od Vás na základe Vášho súhlasu získali.

2. ZÍSKAVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV, ÚČEL, DOBA A SPȎSOB ICH SPRACOVANIA

Vaše osobné údaje spracovávame výhradne na základe Vami udeleného súhlasu, ktorý ste nám poskytli formou poskytnutia emailovej adresy a jeho potvrdenia na prihlasovacom formulári, ktorý sa nachádza na www.stranavlast.sk . Na základe tohto súhlasu budeme vo Váš prospech realizovať službu (v súlade s článkom 6 ods. 1 písmeno b GDPR).

Udelením súhlasu potvrdzujete, že ste starší ako 16 rokov, resp. pokiaľ súhlas udeľuje osoba mladšia ako 16 rokov, potvrdzuje, že disponuje súhlasom osoby, ktorá má rodičovské práva a povinnosti v rozsahu spracovania osobných údajov a jeho odsúhlasovania a že takýto súhlas môže kedykoľvek na požiadania preukázať VLASŤ.

Účelom spracovania Vašich údajov je zasielanie správ vo forme emailov na Vami zadanú adresu, ktoré môžu mať podobu marketingu a politického marketingu a ich cieľom je rozvoj činnosti VLASŤ, rozvoj občianskej spoločnosti, podpora verejnej diskusie, sprístupnenie informácií, a evidencie.

VLASŤ bude spracovávať výlučne nasledovné osobné údaje, ktoré od Vás získa:

 • email

(ďalej len „Osobné údaje“)

Vaše Osobné údaje budeme spracovávať po dobu, kým trvá účel ich spracovania, t.j. počas celej doby existencie VLASŤ.

Vaše Osobné údaje bude spracovávať priamo VLASŤ. V prípade potreby je však zo strany VLASŤ možné, aby Vaše údaje poskytol na spracovanie aj inému subjektu v postavení sprostredkovateľa podľa GDPR a Zákona.

VLASŤ neodovzdáva a ani nebude odovzdávať Vaše Osobné údaje mimo územia krajín Európskeho hospodárskeho priestoru (cezhraničný prenos osobných údajov).

Poskytnutie Vašich osobných údajov je dobrovoľné. Ich poskytnutím však vyjadrujete súhlas s ich spracovaním za podmienok tak, ako sú uvedené v týchto zásadách.

VLASŤ môže byť oprávnená spracovať Vaše údaje aj na účely oprávnených záujmov, okrem prípadu, ak by nad takýmto záujmom prevažovali záujmy alebo základné práva a slobody Vás ako dotknutej osoby. V prípade spracovania Vašich údajov na účely marketingu vrátane politického marketingu máte právo namietať proti takémuto spracovaniu.

Udelenie súhlasu so spracovaním Vašich Osobných údajov tak, ako je popísané v tomto bode Zásad sa pre účely týchto Zásad považuje aj za súhlas na účely priameho marketingu v zmysle zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení a na účely šírenia reklamy v zmysle zákona č. 147/2001 Z.z. o reklame v platnom znení.

3. UDELENIE SÚHLASU NA SPRACÚVANIE OSOBNÝCH ÚDAJOV ZÁUJEMCOV O ČLENSTVO V POLITICKEJ STRANE

Na Webovej stránke sa v záložke „Chcem sa stať členom“ nachádza dotazník záujemcu o vstup do politickej strany (určený len osobám starším ako 18 rokov). Odoslaním dotazníka podľa tohto bodu Zásad fyzická osoba vyjadruje záujem o realizáciu občianskej participácie formou členstva v politickej strane. Vyplnením údajov v dotazníku fyzická osoba zároveň poskytuje Politickej strane VLASŤ svoje osobné údaje, ktorými sú identifikačné údaje – titul, meno, priezvisko, dátum narodenia, stav, národnosť, štátna príslušnosť, adresa trvalého pobytu, vrátane PSČ, elektronická adresa (e-mail), telefónne číslo, zamestnanie, najvyššie ukončené vzdelanie, kvalifikácia/odbor, znalosť jazykov, členstvo v iných politických stranách, predstavy a odborné uplatnenie v strane, oblasti záujmov. Účelom spracúvania osobných údajov v zmysle týchto Zásad je realizácia Činnosti Politickej strany v zmysle zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov (evidencia členov a záujemcov o členstvo a súvisiaca administratíva).

Predpokladom poskytnutia osobných údajov v rozsahu podľa tohto bodu Zásad je udelenie súhlasu s týmito Zásadami formou označenia (zakliknutia) príslušného poľa. Vyjadrením súhlasu s týmito Zásadami osoba súhlasí so spracúvaním svojich osobných údajov podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) GDPR (právny základ spracúvania osobných údajov). Užívateľ týmto zároveň vyjadruje súhlas, aby Politická strana sprístupnila (poskytla) všetky osobné údaje poskytnuté v zmysle tohto bodu Zásad aj tretej fyzickej alebo právnickej osobe vrátane politickej strany alebo politického hnutia, ktoré ich môžu spracúvať na rovnaký a/alebo obdobný účel ako Politická strana, a to aj na účely priameho marketingu vrátane politického marketingu.

Udelením súhlasu s týmito Zásadami fyzická osoba, ktorá vyplnila a odoslala dotazník v zmysle tohto bodu Zásad výslovne súhlasí, že v prípade, ak Politická strana a/alebo akákoľvek oprávnená tretia osoba zistí, že v dotazníku (vrátane pripojeného životopisu) fyzická osoba uviedla nepravdivé a/alebo v relevantnom rozsahu neúplné a/alebo pravdu skresľujúce informácie, ktoré sú podľa uváženia Politickej strany alebo akejkoľvek oprávnenej tretej osoby spôsobilé privodiť mu a/alebo tretej osobe ujmu a/alebo reputačné riziko, môže za účelom ochrany svojich oprávnených záujmov celý dotazník vrátane osobných údajov alebo ich časti zverejniť, a to aj formou sprístupnenia na internete vrátane hromadných informačných prostriedkov a/alebo dať na takýto postup súhlas tretiemu subjektu, ktorý bude považovať v tejto súvislosti hroziace a/alebo vzniknuté reputačné riziko a/alebo ujmu za svoje vlastné.

3. VAŠE PRÁVA VO VZŤAHU K OSOBNÝM ÚDAJOM

Na základe Zákona a GDPR máte tieto práva:

 • vziať Váš súhlas kedykoľvek späť

Pokiaľ si už nebudete želať, aby sme Vám zasielali naše správy a novinky, neváhajte priamo v zaslanej správe kliknúť na odkaz v jeho päte s textom „odhláste sa z odberu“, resp. nás prosím kontaktujte na adrese kontakt@stranavlast.sk
.
Od momentu, kedy kliknete na uvedený odkaz, resp. kedy na základe Vašej žiadosti bezodkladne spracujeme požiadavku na odhlásenie z odberu, už Vám nebudeme posielať žiadne správy.

Aby sme zabezpečili, že už nebudete naše správy dostávať, bude Vami zadaná emailová adresa zaradená do databázy adries blokovaných na ďalšie zasielanie. Zabezpečíme tak, aby sa už nemohol obnoviť odber našich správ na Vašej emailovej adrese. Na iný účel však už nebude Vaša emailová adresa použitá.

Pokiaľ by ste chceli, aby sme Vašu emailovú adresu vymazali zo všetkých evidencií, postupujte prosím ako pri práve na bezodkladné vymazanie osobných údajov a kontaktujte nás na adrese kontakt@stranavlast.sk
V takom prípade budete opäť môcť požiadať o odber našich správ na Vašej emailovej adrese.

 • požadovať od nás informácie o spracovaní osobných údajov, požadovať od nás prístup k osobným údajom, opravu
  nepresných osobných údajov, ich doplnenie či aktualizáciu, obmedzenie spracovania osobných údajov, požiadať nás
  o prenos osobných údajov v strojovo čitateľnom formáte;

V tejto veci nás prosím neváhajte kontaktovať na adrese kontakt@stranavlast.sk
alebo na Miletičova 21, 821 08 Bratislava

 • požadovať od nás bezodkladné vymazanie osobných údajov;

V tejto veci nás prosím neváhajte kontaktovať na adrese kontakt@stranavlast.sk alebo na Miletičova 21, 821 08 Bratislava. V
takomto prípade bezodkladne Vaše Osobné údaje vymažeme zo všetkých evidencií.

Pokiaľ však zo Zákona alebo GDPR bude vyplývať iný právny dôvod spracovania Vašich Osobných údajov, môže sa stať, že k výmazu Vašich Osobných údajov nedôjde a tieto budú spracované na základe iného právneho dôvodu, ako Vášho súhlasu.

 • v prípade pochybností o zákonnosti spracovania Vašich Osobných údajov máte právo obrátiť sa na Úrad na ochranu
  osobných údajov Slovenskej republiky, so sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, email: statny.dozor@pdp.gov.sk

4. OSOBITNÉ SPȎSOBY SPRACOVANIA VAŠICH OSOBNÝCH ÚDAJOV

Spracovávanie údajov automatizovaným spôsobom (profilovanie)

Vaše Osobné údaje môžu byť spracovávané automatizovaným spôsobom (vrátane profilovania), avšak nebude to mať voči Vám žiadne právne následky ani podobným spôsobom nebude podstatne vplývať na Vašu situáciu.

Profilovanie osobných údajov, ktoré môžeme vykonávať, je založené na spracovávaní Vašich údajov (aj automatizovaným spôsobom) ich využívaním na hodnotenie niektorých informácií, predovšetkým na analyzovanie a predpovedanie osobných preferencií alebo záujmov.

Facebook pixel

Webová stránka používa nástroj Facebook Pixel, ktorý poskytuje spoločnosť Facebook Inc., 1601 S. California Ave., Palo Alto, CA 94304, USA, resp. spoločnosť Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Írsko. Účelom je identifikácia v rámci reklamnej siete Facebook a opätovné cielenie reklamy (retargeting).

Facebook Pixel umožňuje spoločnosti Facebook identifikovať užívateľov Webovej stránky ako cieľovú skupinu na zobrazenie reklamy. Politická strana podľa toho používa kód Facebook Pixel na zobrazenie svojich zverejnených reklám na Facebooku iba tým používateľom Facebooku, ktorí prejavili záujem o činnosť Politickej strany alebo ktorí zdieľali určité faktory, najmä témy blízke alebo spadajúce do činnosti Politickej strany, ktoré Politická strana prenáša na Facebooku. Facebook Pixel pomáha Politickej strane pochopiť a vyhodnotiť efektívnosť reklám na Facebooku na štatistické účely a na účely prieskumu trhu tým, že môže Politickej strane preukázať, či boli používatelia presmerovaní na aktivity Politickej strany po kliknutí na reklamu na Facebooku, s cieľom vysielať reklamy cieľovým skupinám používateľov, ktoré sú podobné existujúcim príjemcom. Politická strana tak môže získať komplexné štatistiky o používaní svojej Webovej stránky.

Nástroj Facebook Pixel vytvára pri návšteve Webovej stránky priame prepojenie so servermi spoločnosti Facebook, čím je server upozornený na to, že došlo k návšteve Webovej stránky. Následne spoločnosť Facebook priradí tieto informácie osobnému používateľskému účtu na platforme Facebook.

Spoločnosť Facebook Inc. je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

Fyzická osoba je oprávnená vypnúť nástroj Facebook Pixel, pričom je potrebné, aby bola prihlásená na platforme Facebook ako užívateľ (https://www.facebook.com/ads/preferences/?entry_product=ad_settings_screen).

Informácie uvedené v tejto časti Zásad zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený, iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Google Analytics

Webová stránka používa analytický nástroj Google Analytics, ktorý poskytuje spoločnosť Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Spoločnosť Google LLC je certifikovaná podľa dohody o štíte na ochranu osobných údajov (Privacy Shield Framework), a preto ručí za dodržiavanie európskych predpisov o ochrane osobných údajov.

Nástroj Google Analytics slúži na analýzu webových stránok a používa súbory cookies (cookies tretej strany) za účelom umožnenia analýzy používania Webovej stránky (získanie statických informácií). Expirácia je podľa nastavenia prehliadača, prípadne do ich odstránenia.

Informácie generované cookies (napr. IP adresa, čas, miesto a frekvencia návštev Webovej stránky) sú prenášané do miesta sídla Google. Politická strana používa nástroj Google Analytics s anonymizáciou IP adries. Každá IP adresa je tak skrátená za účelom anonymizácie pred tým, ako dôjde k jej prenosu von z územia EÚ. IP adresa nie je priraďovaná žiadnemu individuálnemu užívateľovi.

Tieto údaje sú využité výlučne na analýzu Webovej stránky. Google Inc. nikdy nepáruje tieto údaje s inými údajmi, ktoré poskytla dotknutá fyzická osoba spoločnosti Google Inc. Súbory cookies nezahŕňajú žiadne osobné údaje a nie je možné prostredníctvom nich identifikovať fyzické osoby na webových stránkach tretích strán.

Fyzická osoba (užívateľ Webovej stránky) môže znemožniť sťahovanie cookies do svojho počítača alebo iného technického zariadenia upravením nastavenia svojho internetového prehliadača. Takýto postup však môže mať negatívny vplyv na správne fungovanie niektorých funkcií Webovej stránky. Naopak, ak je niektorá z funkcií nefunkčná, odporúča sa skontrolovať si nastavenie cookies vo svojom webovom prehliadači.

Informácie uvedené v tejto časti Zásad zodpovedajú úprave v § 55 ods. 5 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách v znení neskorších predpisov, ktorý upravuje, že každý, kto ukladá alebo získava prístup k informáciám uloženým v koncovom zariadení užívateľa, je na to oprávnený iba ak dotknutý užívateľ udelil súhlas na základe jasných a úplných informácií o účele ich spracúvania; za súhlas na tento účel sa považuje aj použitie príslušného nastavenia webového prehliadača alebo iného počítačového programu.

Google Tag Manager

Za účelom správy a zlepšovania Webovej stránky využíva Politická strana nástroj Google Tag Manager spoločnosti Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043 USA. Google Tag Manager sa používa na správu značiek webových stránok (časti kódu). Používaním systému Google Tag Manager sa nevytvárajú súbory cookies a nezbierajú žiadne osobné údaje. Nástroj zabezpečuje aktiváciu iných značiek, ktoré za určitých okolností zbierajú údaje. Google Tag Manager nepristupuje k týmto údajom. Keď na úrovni domény alebo cookie bola vykonaná deaktivácia, táto zostáva zachovaná pre značky sledovania, ktoré budú implementované prostredníctvom nástroja Google Tag Manager.

Serverové údaje

Z technických dôvodov Politická strana zbiera údaje, ktoré mu zasiela internetový prehliadač, ktorý je využitý pri návšteve Webovej stránky. Ide najmä o tieto údaje: typ a verzia internetového prehliadača, ktorý bol použitý; URL webovej stránky, cez ktorú bol realizovaný odkaz na Webovú stránku; podstránky, ktoré sa navštívili; dátum a čas návštevy; IP adresa.

Tieto anonymné údaje sú uložené oddelene od akýchkoľvek ďalších informácií, ktoré boli alebo mohli byť poskytnuté, a preto ich nie je možné spojiť so žiadnou konkrétnou osobou. Tieto údaje sa používajú výlučne na štatistické účely s cieľom zlepšovania Webovej stránky.

Cookies

VLASŤ môže na zabezpečenie svojej činnosti a účelu týchto Zásad ukladať na Vašom počítači, resp. mobilnom alebo obdobnom zariadení malé dátové súbory (ďalej len „Cookies“), ktoré slúžia na rozpoznanie opakovaného užívateľa, zlepšovanie poskytovaného obsahu a služieb, prípadne pre samotnú funkcionalitu niektorých služieb, ako aj na štatistické údaje (bez osobnej identifikácie užívateľov), avšak pri niektorých prenosoch môžete byť ako užívateľ automaticky rozpoznaný. Časť týchto súborov sa automaticky vymaže zo zariadenia, avšak bez ohľadu na to môžete kedykoľvek kontrolovať alebo mazať Cookies uložené vo svojom zariadení.

Udelením súhlasu s poskytnutím Osobných údajov prejavujete aj svoj súhlas s profilovaním a využívaním Cookies v zmysle tohto bodu Zásad, a to v rozsahu platnej legislatívy.

5. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

Text týchto Zásad je možné meniť, aby ostali aktuálne, a preto si VLASŤ vyhradzuje právo jednostranne tieto Zásady upravovať. Pokiaľ by sa tieto Zásady zmenili podstatným spôsobom, budeme Vás o tejto skutočnosti informovať osobitným emailom zaslaným na Vami zadanú emailovú adresu.

V Bratislave, dňa 22.10.2019