Komentár – strana Vlasť oceňuje kroky prezidenta Ruskej federácie

Program strany Vlasť je orientovaný na blaho našich občanov. Tento princíp budeme uplatňovať pri všetkých svojich krokoch vo verejnej politike. Budeme vytvárať ľuďom vhodné podmienky pre ich zdravý, perspektívny, plnohodnotný a bezpečný život.

Zachovanie vlastného národa a suverénneho štátu je prirodzeným a najsilnejším záujmom každej vyspelej civilizovanej spoločnosti. Prezident Ruskej federácie Vladimír Putin predniesol dňa 15.1.2020 pred federálnym zhromaždením RF celý súbor radikálnych krokov vlády zameraných na výrazné zlepšenie situácie obyvateľstva tejto rýchlo sa rozvíjajúcej a silnejúcej svetovej veľmoci. A to napriek množstvu tvrdých ekonomických tlakov, sankcií a rôznych politických pokusov západu o likvidáciu suverenity Ruska, ktoré vidíme v rôznych smeroch, vrátane športu, médií, porušovania diplomatických imunít, či vojenských provokácií. Prezident Putin hovoril o sociálnej podpore rodinám a znevýhodneným občanom, o lepších podmienkach hypoték, o zavedení progresívneho daňového zvýhodnenia viacdetných rodín. Nový ohlásený motivačný program pre rozvoj ruskej spoločnosti možno vyjadriť slovami: viac detí, menej daní a hospodársky rast, ktorý je kľúčom k úspechu. S tým úzko súvisí podpora regiónov, učiteľov, inovácií, priemyslu a služieb, podpora kultúry a dostupnosti kvalitnej zdravotnej a sociálnej starostlivosti. Cieľom opatrení je zmiernenie chudoby a zvrátenie nepriaznivého demografického vývoja, spôsobeného v Rusku v dôsledku ekonomického úpadku po rozpade Sovietskeho zväzu a ťažkých, stále citeľných strát mužskej populácie v Druhej svetovej vojne.

Aj v Európskej únii je otázka štatistiky negatívneho demografického vývoja predmetom aktuálnej pozornosti politikov. Údajné riešenie tohto problému prostredníctvom organizovania masovej ilegálnej migrácie ale nie je tou správnou, bezpečnou a efektívnou cestou. Veď cieľom snaženia nemôže byť iba rýchle nabrať veľký počet ľudí z rozvojových štátov, len aby sme uspokojili našu štatistiku. Rast populácie musí byť prirodzene spojený s rozvojom hospodárstva, formovaním mladej, adekvátne vzdelanej generácie v morálnom a kultúrnom duchu spoločnosti, s pocitom spolupatričnosti a hrdosti na vlastný národný pôvod. Uvítali by sme rozumný a zodpovedný prístup Únie, teda taký, ktorý by dlhodobo motivoval zakladanie rodín a rodenie detí, ale na druhej strane by zachovával pôvodné európske národy s ich vlastnou národnou a kultúrnou identitou. Migranti nie sú riešením, ale naopak zaručeným receptom pre skorý nedobrovoľný zánik pôvodných európskych národov. Objektívne treba povedať, že aj naša vláda a parlament na Slovensku prijíma viacero dobrých opatrení v prospech rodín a detí. Ceníme si všetky takéto kroky, ktoré už boli prijaté a podporíme ďalšie. Cieľavedomý program podpory rodín musí byť súčasne dlhodobý. Iba tak je možné dosiahnuť trvalý prirodzený proces rastu národnej populácie.

V tejto súvislosti dávame do pozornosti kroky vedenia Ruskej federácie pre vytváranie podmienok rozvoja všetkých jej občanov. Ruská federácia je veľmi dôležitým prvkom svetovej a európskej bezpečnosti. Je pre nás a Európu aj spoľahlivým ekonomickým partnerom. Vladimír Putin súčasne s predstavením rozsiahleho sociálneho programu vykoná viacero potrebných a súvisiacich domácich administratívnych, ústavných a legislatívnych zmien, vrátane posilnenia funkcií parlamentu. Smerom do zahraničia vyslal jasný signál, že Rusko nechce žiadnu konfrontáciu, pretože pre svoj rozvoj potrebuje dlhodobú stabilitu a trvalý mier aj v Európe.

Správnosť nášho politického programu v ochrane rodiny tak potvrdzuje aj uvedený príklad z Ruskej federácie.

Rodina je základom nášho národa a štátu. Od ochrany tejto hodnoty strana Vlasť nikdy neustúpi.

Kandidát č. 9

JUDr. Juraj Zervan

Expert strany pre otázky zahraničnej politiky a medzinárodného práva

JUDr. Juraj Zervan je dlhoročný diplomat, expert na zahraničnú politiku a medzinárodné právo. Za prínos pre vzťahy medi SR a Veľkou Britániou bol ocenený udelením Čestného občianstva City of London medzi osobnosťami ako Winston Churchill, Margaret Thatcher, Alan Greenspan, Helmut Kohl či Nelson Mandela. Je to významná pocta pre Slovenskú republiku. Pracoval vo viacerých inštitúciách, vrátane MK SR, SZSD, či IDOS ako právnik a riaditeľ odboru. Po návrate zo zahraničia pracoval na MZV SR ako vedúci oddelenia a riaditeľ odboru. Okrem tvorby zahraničnej politiky participoval na tvorbe vnútroštátnych predpisov a medzinárodných zmlúv. Bol vedúcim desiatok delegácií SR v OSN, RE, OBSE, SEI a v bilaterálnej spolupráci, členom Rady vlády SR pre národnosti, členom právnych expertných skupín Rady Európy ako DHPR, CAHMIN, DHMIN a členom osobitného tímu MZV SR a MS SR pre konzultácie s predsedníctvom EK v otázkach trestného práva. Ako expert na zahraničnú politiku sa stal tieňovým ministrom zahraničných vecí politickej strany Smer-SD, kde pôsobil ako člen až do svojho odchodu v roku 2011. V zahraničí úspešne presadzoval slovenské štátne záujmy, usporiadal vyše sto rôznych podujatí, prezentácií, prednášok, výstav a viac ako 20 oficiálnych a pracovných návštev čelných predstaviteľov štátu. Zorganizoval prvú oficiálnu návštevu jej veličenstva kráľovnej Alžbety II. a princa Filipa na Slovensko a dohodol niekoľko obchodných a hospodárskych zmlúv. Stal sa čestným predsedom Zväzu československých letcov vo Veľkej Británii a za svoju občiansku angažovanosť je nositeľom Rádu sv. Lazara. Po návrate zo zahraničia pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Istrochem, kde rozvíjal najmä obchodné vzťahy so zahraničím. Aj v súčasnosti sa naďalej aktívne zaujíma o otázky medzinárodného práva a zahraničnej politiky.