Čo treba robiť v zahraničnej politike štátu

Na rozdiel od iných politických strán, naša strana nechce mechanicky opakovať frázy o západnej orientácii a západných hodnotách. Každému zdravému človeku je jasné čo je dobré a čo je zlé. Základné civilizačné hodnoty sú rovnaké aj pre mnohé iné štáty a národy. Pre nás je dôležité mať dobré vzťahy aj s USA aj s Ruskou federáciou. To sa vôbec navzájom nevylučuje. Takýto cieľ je pre nás prirodzený, pretože Slovenská republika nemá a ani nemôže mať veľmocenské ambície.  Preto na rozdiel od zdôrazňovania imaginárnych hodnôt a orientácie vychádzame z faktu, že zahraničná politika každého štátu, teda aj Slovenskej republiky musí plniť v prvom rade naše vlastné národné a štátne záujmy. Ide najmä o zachovanie nášho národa, našej kultúrnej identity a suverenity štátu. Ide o ochranu zdravej rodiny ako základu rastu populácie štátu a starostlivosť o svojich občanov. Štát musí občanom zabezpečiť prístup k vzdelaniu, zdravotnú a sociálnu starostlivosť a dodržiavanie všetkých Ústavou garantovaných práv a slobôd. Musí vytvárať pre občanov podmienky, aby mohli pracovať a rozvíjať svoje schopnosti a talent. Musíme si chrániť svoje prírodné bohatstvo a chrániť naše životné prostredie. Vo vzťahu k zahraničiu budeme dôsledne dbať na dodržiavanie medzinárodného práva, zaistenie našej bezpečnosti a rozvoj dobrej spolupráce s ostatnými suverénnymi štátmi.

Aká je dnes vo svete situácia. Procesy vo svete smerujú k etablovaniu nových vzťahov medzi štátmi založených na vzájomnej spolupráci pri rešpektovaní oprávnených záujmov každého partnera. Ak si budeme všímať najmä vývoj v USA a v Rusku, môžeme podľa toho do značnej miery predpokladať ďalší vývoj aj inde vo svete a u nás. Vývoj naznačuje, že politika nátlaku a svetového policajta jednej superveľmoci bude postupne nahradená multipolárnym, spravodlivým svetom partnerskej spolupráce. Napriek skutočnosti, že sme dnes svedkami mnohonásobného ignorovania princípov medzinárodných vzťahov a práva (napr. porušovanie diplomatických imunít, únosy občanov, sankcie, vojny, hrozby silou, používanie teroru na dosiahnutie poslušnosti štátov a pod.), sme presvedčení, že svet sa musí opäť vrátiť k rešpektovaniu medzinárodného práva.

V tejto súvislosti ani snahy o násilné pretvorenie EÚ na akýsi superštát riadený z jedného centra, nebudú úspešné. Príznačným pre tieto pretrvávajúce arogantné plány Bruselu je aj nedávne vyhlásenie extrémneho liberálneho politika EÚ Guy Verhofstadta. Ten v súvislosti s odchodom Veľkej Británie z EÚ otvorene hlása, že členské štáty treba úplne zbaviť ich suverenity, aby už žiaden z nich nemohol sám rozhodovať, či odíde alebo že si bude o veciach rozhodovať sám. Únia nie je nadriadená žiadnemu členskému štátu a existuje len preto, lebo štáty sa pôvodne dohodli, že spoločne vytvoria voľný trh, z ktorého môžu mať všetci prospech. Ale keď si už bruselské orgány a ich funkcionári namýšľajú, že všetci sú im podriadení, treba im ukázať, kde je ich miesto a aké povinnosti si majú voči štátom plniť. Brexit bol výsledkom práve takýchto veľkohubých vyhlásení, vyhrážania, urážok a nadutosti politikov v Bruseli. Európu považujeme za náš prirodzený priestor pre spoluprácu štátov a najmä spoluprácu s našimi susedmi a členmi skupiny V4. Budeme však presadzovať dôsledné dodržiavanie platných zmlúv o EÚ tak zo strany členských štátov, ako aj zo strany orgánov Únie. Tie sú povinné vykonávať vôľu členských štátov. To, že máme kritický pohľad na Európsku úniu neznamená, že nevieme navrhnúť riešenia. Navrhujeme otvoriť diskusiu o vytvorení novej, lepšej dohody o spolupráci suverénnych štátov v Európe. Európsku úniu musíme spoločne s ostatnými členskými štátmi stabilizovať a zmeniť ju tak, aby bola medzinárodnou organizáciou podporujúcou spoločný trh a ponechávajúcou ostatné kompetencie na suverénnych štátoch. Pravdou je, že Európska únia sa v súčasnosti, v dôsledku nekompetentnej politiky centrály EÚ v Bruseli nachádza v hlbokej kríze vlastnej identity. Chýba zdravá vízia jej pokračovania. Po odchode Veľkej Británie pravdepodobne nastane vnútorný boj o vedúce pozície v Únii, najmä medzi Nemeckom a Francúzskom. Nie je vylúčené, že ambície budú mať aj iné štáty. Treba si napríklad všímať, že Nemecko zakazuje Srbsku rozvíjať vzťahy s Ruskou federáciou ak chce vstúpiť do EÚ. Ale Nemecko pritom obchoduje s Ruskom v objeme asi dvadsať krát vyššom ako Srbsko. Už len to je potvrdením, že silné štáty Európy nehodlajú rešpektovať rovnosť všetkých štátov navzájom. To nepovedie k spolupráci, ale k deštrukcii vzťahov. Vážnym faktom je, že EÚ porušuje medzinárodné právo napríklad ukladaním rôznych sankcii bez predchádzajúceho súhlasu Bezpečnostnej rady OSN (takto EÚ postupuje dnes voči 25 štátom sveta), nedovoleným miešaním sa do vnútorných záležitostí suverénneho štátu (napríklad Venezuely, Sýrie) alebo aj vojenskou agresiou proti iným štátom. Pritom orgány Únie takéto správanie nikomu zo svojich členov nevytkli a tolerujú ho.

Strana Vlasť nepovažuje v týchto otázkach zahraničnú politiku Európskej únie za našu vlastnú zahraničnú politiku.

Trváme na tom, že zahraničná politika nesmie odporovať medzinárodnému právu a nesmie odporovať našim národným a štátnym záujmom. Nič v platných zmluvách o EÚ nezaväzuje Slovenskú republiku konať proti svojej vôli. Žiadna medzinárodná zmluva nie je nadradená Ústave Slovenskej republiky. Pokiaľ sa nevyriešia najvážnejšie problémy Únie, nie je vhodné, aby sa Únia ďalej rozširovala.

Brusel traumatizuje európske štáty svojou nebezpečnou organizovanou masovou ilegálnou migráciou. Týmto tlakom sa budeme nielen brániť, ale budeme vyžadovať, aby aj ostatné štáty západnej a južnej Európy dôsledne plnili svoje záväzky, ktoré prijali v otázke ochrany vonkajších hraníc schengenského priestoru. Dnes ich laxný prístup k plneniu povinností predstavuje vážne ohrozenie bezpečnosti nielen našich ale aj ich občanov. V tejto súvislosti budeme presadzovať okamžité vypovedanie Globálneho paktu OSN o utečencoch, ktorý chce zaviazať štáty prijímať utečencov a trvalo si ich usadiť na svojom území. Zastavenie ilegálnej migrácie bude jediným správnym krokom EÚ. Podporíme efektívne riešenia na zabránenie vojenských intervencií západných štátov v rozvojovom svete, ktoré sú silným podnetom pre vznik hromadného odchodu obyvateľstva do bezpečia v inom štáte. Nepodporíme žiadne zmeny v platnom systéme vybavovania žiadostí o azyl v Európskej únii. Realizovanie plánu osídľovania Európy je pre nás neprijateľné.

Svoju bezpečnosť si musíme chrániť v prvom rade sami, je to zodpovednosť štátu. Bývalé Československo a v tom aj náš národ má z minulého storočia dostatočne zlé skúsenosti so zradou našich západných partnerov v otázke obrany pred nacistickým Nemeckom. Súčasná spoločná zahraničná a bezpečnostná politika EÚ a politika NATO nepriniesla mier ani vyšší stupeň bezpečnosti pre Európu a pre Slovensko. Práve naopak. Napríklad nedávna vojna na európskom kontinente proti Federatívnej republike Juhoslávii vedená vojskami USA a NATO bez súhlasu Bezpečnostnej rady OSN, svojvoľné otvorenie hraníc Nemecka masovej ilegálnej migrácii, či organizovanie štátneho prevratu na Ukrajine, schvaľovanie umiestnenia jadrových zbraní USA na území Európskej únie a rozmiestňovanie vojsk NATO pri hraniciach Ruskej federácie je výrazným zhoršením reálnej bezpečnosti občanov EÚ a občanov Slovenska. Zvyšovanie vojenského a politického napätia voči Ruskej federácii spôsobuje celkom pochopiteľne protiopatrenia. Táto situácia môže viesť k jadrovej vojne vo svete. V tejto súvislosti bude strana Vlasť podporovať znižovanie prítomnosti výzbroje v EÚ, vrátane zákazu umiestňovania cudzích vojsk a vojenských zariadení na území SR. Chceme normalizáciu situácie na Ukrajine a tvorbu mierových vzťahov medzi národmi. Slovenská republika nemá nepriateľov a nie je vo vojnovom stave so žiadnym štátom sveta. Podporíme obranný charakter výzbroje našej armády a vytvorenie fungujúceho systému civilnej obrany. Podporíme domácu výrobu zbraní a nákup zbraní domácej výroby armádou SR. Bezpečnosť je nedeliteľná. Nemôže byť tvorená jednou skupinou štátov proti inej skupine štátov. Ak chceme dosiahnuť skutočnú bezpečnosť pre národy Európy a sveta, nemožno vynechať Ruskú federáciu. V rámci NATO je potrebné presvedčiť našich partnerov, že cieľom tejto organizácie je podľa platnej zmluvy zabezpečiť mier a nie vyprovokovať vojnu s Ruskou federáciou. Odchádzať nechceme, pretože pomáhať správnej orientácii NATO môžeme len zvnútra. Navrhujeme okamžité stiahnutie našich vojsk z hraníc RF. Budeme presadzovať zastavenie prijímania nových členov do NATO, najmä ak ich prijatie má slúžiť na provokácie voči Ruskej federácii (napr. Ukrajina, Gruzínsko). Súčasne navrhujeme v súlade s platnou zmluvou o NATO revíziu opodstatnenosti existencie takto finančne náročného projektu. Táto organizácia porušuje medzinárodné právo a neplní si riadne svoje poslanie hájiť slobodu, spoločné dedičstvo a kultúru svojich národov. Platná zmluva o NATO umožňuje členským štátom zvážiť vytvorenie lepšieho a efektívnejšieho systému vzájomnej bezpečnosti pre všetky štáty Európy a sveta.

Budeme dbať na to, aby nikto nemohol z MZV SR vytvoriť inštitúciu, prostredníctvom ktorej zahraniční aktéri ovládajú vonkajšie vzťahy nášho štátu.

Príkladom z posledného obdobia sú utajované snahy o prijímanie nových záväzkov voči migrantom, či o vytvorenie vojenských základní cudzích vojsk na našom území. To je veľmi vážna vec. Vidíme, že nepochopenie zmien v globálnych pomeroch u niektorých našich politikov vedie k nesprávnemu hodnoteniu diania v USA, postavenia NATO, k nesprávnemu hodnoteniu provokácií proti Rusku, či úlohy dnešnej Ruskej federácie vo svete. Týka sa to aj Iránu, Číny alebo poslania skupiny V4 v otázke zachovania kultúrnej identity pôvodných európskych národov. Zahraničná politika má okrem uvedeného veľa ďalších aspektov a úloh. Považovali sme však za potrebné sústrediť sa najmä na jej najvážnejšie oblasti a bezprostredné riziká pre našu Vlasť.

Vývoj sa nedá zastaviť. Dá sa však sčasti predpokladať a preto aj do istej miery môžeme riadiť vlastný osud. Cieľavedomá a zodpovedná politika je jedným z nástrojov dosahovania našich spoločných cieľov. Nebojíme sa hrozieb zo zahraničia, vieme sa im brániť. Varujeme však verejnosť pred zradou mnohých politikov vo vnútri nášho štátu. A tí sa svojimi obludnými zámermi po voľbách nijako netaja.

Kandidát č. 9

JUDr. Juraj Zervan

Expert strany pre otázky zahraničnej politiky a medzinárodného práva

JUDr. Juraj Zervan je dlhoročný diplomat, expert na zahraničnú politiku a medzinárodné právo. Za prínos pre vzťahy medi SR a Veľkou Britániou bol ocenený udelením Čestného občianstva City of London medzi osobnosťami ako Winston Churchill, Margaret Thatcher, Alan Greenspan, Helmut Kohl či Nelson Mandela. Je to významná pocta pre Slovenskú republiku. Pracoval vo viacerých inštitúciách, vrátane MK SR, SZSD, či IDOS ako právnik a riaditeľ odboru. Po návrate zo zahraničia pracoval na MZV SR ako vedúci oddelenia a riaditeľ odboru. Okrem tvorby zahraničnej politiky participoval na tvorbe vnútroštátnych predpisov a medzinárodných zmlúv. Bol vedúcim desiatok delegácií SR v OSN, RE, OBSE, SEI a v bilaterálnej spolupráci, členom Rady vlády SR pre národnosti, členom právnych expertných skupín Rady Európy ako DHPR, CAHMIN, DHMIN a členom osobitného tímu MZV SR a MS SR pre konzultácie s predsedníctvom EK v otázkach trestného práva. Ako expert na zahraničnú politiku sa stal tieňovým ministrom zahraničných vecí politickej strany Smer-SD, kde pôsobil ako člen až do svojho odchodu v roku 2011. V zahraničí úspešne presadzoval slovenské štátne záujmy, usporiadal vyše sto rôznych podujatí, prezentácií, prednášok, výstav a viac ako 20 oficiálnych a pracovných návštev čelných predstaviteľov štátu. Zorganizoval prvú oficiálnu návštevu jej veličenstva kráľovnej Alžbety II. a princa Filipa na Slovensko a dohodol niekoľko obchodných a hospodárskych zmlúv. Stal sa čestným predsedom Zväzu československých letcov vo Veľkej Británii a za svoju občiansku angažovanosť je nositeľom Rádu sv. Lazara. Po návrate zo zahraničia pôsobil ako obchodný riaditeľ v spoločnosti Istrochem, kde rozvíjal najmä obchodné vzťahy so zahraničím. Aj v súčasnosti sa naďalej aktívne zaujíma o otázky medzinárodného práva a zahraničnej politiky.